Tmi Leo Lindblom
johtoajatuksia

Raivauksissa pitää tunnistaa metsäluonnon erityisen tärkeät elinympäristöt ja ottaa ne huomioon.

Maisemansuojelun sekä talousmetsien luonnonhoidon vaatimuksia on kunnioitettava.

Metsän eläinten ja lintujen elinolot tulee turvata.

TOIMINNAN PÄÄALUEET

Taimikon raivaus
Noin kahden metrin pituisessa taimikossa. Käsittelyä ei tehdä vielä kasvatustiheyteen, jää varaa seuraavassa poistovaiheessa tehdä laatuvalintoja.
Maanomistaja voi hakea kemera-tukea tähän työhön.
lue lisää.

Nuoren metsän hoito
 (taimikonhoito)
Jäljelle jäävä puusto 3-4 metristä. Käsittely kasvatustiheyteen.
Maanomistaja voi hakea kemera-tukea tähän työhön.
lue lisää.

Ennakkoraivaus
Ennen harvennushakkuuta poistetaan korjuuta haittaava ainespuuta pienempi puusto, erityisesti pystyyn jäävien runkojen viereltä. Moinimuotoisuuden ja riistan elionolojen säilyttämiseksi voidaan pieniä tihentymiä jättää käsittelemättä.

Alustan raivaus
Ennakkoraivaus, joka tarvittaessa tehdään ennen päätehakkuuta. Helpottaa korjuutyötä mutta erityisesti uudistamisvaihetta, kun alueelle ei jää uuden taimikon kehitystä haittaavaa kasvustoa.

Maisemointi
Raivausta, jolla ylläpidetään maatalousluonnon perinnebiotooppeja – peltojen reunovyöhykkeitä ja vanhoja laidunalueita. Tilanomistaja voi hakea tukea tähän työhön.
lue lisää.

Oheisissa videoissa esimerkkejä erilaisista raivauskohteista.

Raivaustöitä eri kohteilla

Taimikon perkausta

Taimikonhoitoa
eli nuoren metsän hoitoa

Ennakkoraivausta ennen harvennushakkuuta
ja ennen päätehaakkuuta

Taimikonhoito

Kohteena päälle nelimetristä mäntytaimikkoa. Vajaa viiden hehtaarin alue Parkanon länsiosassa.

Ajankohta huhtikuun alku 2020.

Taimikon perkaus

Varhaisperkaus hiukan alle hehtaarin kappaleella.

Työvälineenä kolmioterä, jota kutsutaan myös ruohikko- tai vesakkoteräksi.

Kulotusta

Metsätalousyrittäjä Tapani Kuusiluoman johdolla tehty pienimuotoinen kulotus.

Kohteena luonnon monimuotoisuusalueeksi luokiteltu perinnebiotooppiala, entistä laidunmaata.

Luonnon
monimuotoisuuskohteet
ja perinnebiotoopit

Tietoa kohteiden hoidosta, puulajeista ja maiseman hoidosta.

Videolla käsitellään monimuotoisuusalueeksi luokiteltu perinnebiotooppiala, entistä laidunmaata.

Ennakkoraivausta

Ainespuuta pienemmän, korjuuta haittaavan puuston poistoa ennen harvennushakkuuta  turvekankaisilla kuvioilla.

 

Taimikon perkausta osa 1

Kuusitaimikko perkaus 2,5 ha.

 

Taimikon perkausta osa 2

Varhaisperkaus kuusi-mänty 1,9 ha istutettu taimikko. Perkaus mänty 0,6 ha siemenkylvetty.

 

Ennakkoraivausta

Mäntymetsikkö 1,5 ha ennakkoraivaus ja hiukan muuta.